دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 3221
تعداد نوشته ها : 10
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب

این سورس کد به یک تکست باکس و یک پیکچر نیاز دارد.

سورس :


'-------------\Reza_Mansory2007@Yahoo.com/-------------'
Private Sub Form_Load()
Text1 = "Reza"
Picture1.Left = 120
Picture1.Top = 120
Picture1.Font = "arial"
Picture1.Font.Size = 70
Picture1.Height = 1935
Picture1.Width = 7335
Text1.Width = 7335
Text1.Top = 2160
Text1.Left = 120
Width = 7665
Height = 3105
Picture1.AutoRedraw = True
Text1_Change
End Sub
Private Sub Text1_Change()
Picture1.Cls
For i = 1 To 255
Picture1.CurrentX = i / 2
Picture1.CurrentY = i / 2
Picture1.ForeColor = RGB(i, 0, i / 2)
Picture1.Print Text1
Next
End Sub

 

 

دسته ها : گرافیک
چهارشنبه دوم 2 1388

توسط این سورس کد می توانید نوشته را به حالت کد در بیاورید و کد را دوباره به نوشته. این سورس به یک کاماند و یک تکست باکس نیاز دارد.


Private Sub Command1_Click()
For i = 1 To Len(Trim(Text1))
a = Mid(Text1, i, 1)
b = Asc(a)
c = Chr(255 - b)
d = d + c
Next
Text1 = d
End Sub

دسته ها : کنترل
جمعه بیست و یکم 1 1388
X